• Thiết kế logo Liên Hiệp
  • Lĩnh vực: Logo công xưởng, nhà máy
  • Khác hàng: Hợp tác xã Liên Hiệp