• Thiết kế logo J-SPIRAL STEEL PIPE
  • Lĩnh vực: Logo ngành khai khoáng, luyện kim
  • Khách hàng: J-SPIRAL STEEL PIPE CO., LTD