2 thoughts on “Một thiết kế logo dể nhớ nhờ màu sắc hay biểu tượng?

  1. Pingback: Ý nghĩa của màu sắc và tác động của nó trong thiết kế Logo

  2. Pingback: Ý nghĩa của màu sắc trong thiết kế Logo | logo.edu.vn

Comments are closed.